navigation

The Monty Rivers Project has been running for two years in the Welsh Severn Uplands, with thanks to £300,000 from the Big Lottery’s People and Places programme and support from Natural Resources Wales. This 3 year project engages with people living in the Severn Uplands and provides assistance in improving the health of local rivers.
We work with community groups, landowners, schools and other organisations including the RSPB and Montgomeryshire Wildlife Trust to:
• Tackle invasive non-native species such as Japanese Knotweed, Giant Hogweed and Himalayan Balsam
• Encourage social and practical events around our rivers e.g. tree planting, soft revetment to reduce erosion
• Provide training to the public e.g. river fly life monitoring through the Riverfly Monitoring Initiative
• Work with local schools to connect children of all ages to their local rivers
• Increase awareness and pride in local communities towards their river through guided walks and talks

Mae Project Afonydd Maldwyn wedi bod ar waith ers dwy flynedd yn Ucheldir yr Hafren yng Nghymru, diolch i £300,000 oddi wrth raglen Pobl a Lleoedd Cronfa Fawr y Loteri a chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’r project 3-mlynedd yma’n cydweithio â’r bobl sy’n byw yn Ucheldir yr Hafren ac yn darparu cymorth er mwyn gwella iechyd afonydd lleol.

Rydym yn cydweithio â grwpiau cymunedol, tirfeddianwyr, ysgolion a chyrff eraill yn cynnwys yr RSPB ac Ymddiriedolaeth Fyd Natur Sir Drefaldwyn i:

 • Fynd i’r afael â rhywogaethau anfrodorol fel clymog Japan, yr efwr enfawr awr a jac-y-neidiwr
 • Annog digwyddiadau cymdeithasol ac ymarferol yn seiliedig ar ein hafonydd ee plannu coed, creu rhagfuriau meddal er mwyn lleihau erydiad
 • Darparu hyfforddiant i’r cyhoedd ee monitro bywydau pryfed yr afon drwy gyfrwng y cynllun Pryfed Afon
 • Cydweithio ag ysgolion lleol i gysylltu plant o bob oedran gyda’u hafonydd lleol
 • Cynyddu ymwybyddiaeth a balchder o fewn cymunedau lleol drwy gyfrwng teithiau tywys a sgyrsiau
(Photo 1 –volunteers from the Cain Valley River Group building river revetment to slow erosion. gwirfoddolwyr o Grŵp Afon Dyffryn Cain yn codi rhagfuriau ar lan yr afon i arafu erydiad)

(Photo 1 –volunteers from the Cain Valley River Group building river revetment to slow erosion. gwirfoddolwyr o Grŵp Afon Dyffryn Cain yn codi rhagfuriau ar lan yr afon i arafu erydiad)

With over 100 volunteers, we have so far achieved:

 • Set up 10 community groups
 • Cleared 27km of invasive Himalayan Balsam, Japanese Knotweed and Giant Hogweed
 • 190 local events
 • 10 shows
 • Trained 67 riverfly monitors
 • 69 education days with schools
 • Various education days with scouts, guides and other groups
 • Talks to various groups of adults e.g. WI
 • Hosted the 2015 Leaping Lights salmon festival in Newtown

Gyda dros 100 o wirfoddolwyr, rydym hyd yma wedi llwyddo i:

 • Sefydlu 10 o grwpiau cymunedol
 • Glirio 27km o jac-y-neidiwr, clymog Japan a’r efwr enfawr ymledol
 • Gynnal 190 digwyddiad lleol
 • Gynnal 10 sioe
 • Hyfforddi 67 i fonitro pryfed afon
 • Gynnal 69 o ddyddiau addysg gydag ysgolion
 • Gynnal amrywiol ddyddiau addysg gyda Sgowtiaid, Geidiau a grwpiau eraill
 • Gynnal sgyrsiau i amrywiol grwpiau fel Sefydliad y Merched
 • Cynnal gŵyl eog Llam y Llusern 2015 yn y Drenewydd
(Photo 2 – Leaping Lights Festival 2015, credit Michael Smith)

(Photo 2 – Leaping Lights Festival 2015, credit Michael Smith. Gŵyl Llam y Llusern 2015, llun gan Michael Smith)

The following are established river groups who would be very happy to hear from any potential new members:

 • River Severn Custodians, Newtown
 • Cain Valley River Group, Llanfyllin
 • River Vyrnwy Community Group, Meifod
 • Llanfair Caereinon Scouts and parents
 • Upper Tanat Fishing Club
 • Teme Valley Environmental Group, Knighton
 • Tir Coed, Llanidloes
 • Einion Preservation Society, Nr Llanfair Caereinion
 • Chirbury Anglers, Chirbury
 • Welshpool River Group

Grwpiau afon sydd eisoes wedi eu sefydlu yw’r canlynol a fyddai’n falch iawn o glywed oddi wrth unrhyw un a hoffai fod yn aelod newydd:

 • Gwarchodwyr Afon Hafren, Y Drenewydd
 • Grŵp Afon Dyffryn Cain, Llanfyllin
 • Grŵp Cymunedol Afon Efyrnwy, Meifod
 • Sgowtiaid Llanfair Caereinion a’u rhieni
 • Clwb Pysgota Tanat Uchaf
 • Grŵp Amgylcheddol Dyffryn Teme, Trefyclo
 • Tir Coed, Llanidloes
 • Cymdeithas Gwarchod Einion, ger Llanfair Caereinion
 • Pysgotwyr Chirbury, Chirbury
 • Grŵp Afon y Trallwng
(Photo 3 – volunteers from the Cain Valley River Group building river revetment to slow erosion)

(Photo 3 – Llanymynech Brownies building ‘water friendly’ model farms and learning about pollution. Brownies Llanymynech yn adeiladu modelau ffermydd ‘cyfeillgar i ddŵr’ a dysgu am lygredd)

Contact Lisa Barlow on 07967 494219 or at lisabarlow@severnriverstrust.com

Cysylltwch â Lisa Barlow ar 07967 494219 neu ar lisabarlow@severnriverstrust.com