navigation

Make a donation using Virgin Money Giving

Codi arian

Mae dulliau syml yn bodoli i’ch helpu chi i godi arian i Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren.

Siopa ar-lein

Ydych chi’n siopa ar eich cyfrifiadur? Wyddoch chi fod modd i chi godi arian i’ch hoff elusen wrth wneud hyn, heb gost o gwbl i chi?

Pob tro y byddwch yn defnyddio’r cyswllt www.easyfundraising.org.uk i gael mynediad at siopa ar-lein, fe all Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren dderbyn hyd at 15% o bob peth y byddwch yn ei brynu. Mae dros 2,000 o siopau adnabyddus yn cynnwys Amazon, John Lewis a rhai gwerthwyr yswiriant, felly ewch ati i estyn eich arian a dechrau ei wario!
Hwyl i chi ar y siopa!

Gwnewch gyfraniad

Fel elusen fach mae Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren yn dibynnu ar gyfraniadau cefnogwyr er mwyn parhau â’n gwaith cadwraeth pwysig. Fe allwch chi helpu a chyfrannu at yr Ymddiriedolaeth. Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr eich cefnogaeth i’n gwaith, gan ei fod yn ein galluogi i weithredu dros warchod mannau gwyllt ledled Basn yr Hafren ac i barhau i weithio gyda miloedd o blant ysgol bob blwyddyn a magu gwarchodwyr byd natur y dyfodol, gobeithio.
Cyfrannwch ychydig neu gymaint ag y gallwch ei fforddio gan fod eich cyfraniad yn bwysig i ni. Bydd yn cael ei roi’n uniongyrchol tuag at wella afonydd a dalgylch yr Hafren.

Cefnogwyr a noddwyr

Mae cefnogwyr a noddwyr yn bwysig i lwyddiant parhaol Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren. Wrth roi’n rheolaidd gallwch wneud gwahaniaeth mawr i’r gwaith a wnawn yn Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren. Gallwch gyfrannu unrhyw swm boed fach neu fawr.
Mae cefnogwyr yn cyfrannu – £50 y flwyddyn
Noddwyr – £200 y flwyddyn.
Sylwer: Gallwn hawlio 28c ym mhob punt y bydd cyfranwyr yn ei hanfon i ni pe bai’r unigolion hynny’n cyfrannu drwy gyfrwng y cynllun Rhodd Cymorth.
I gyfrannu, cysylltwch â ni: admin@severnriverstrust.com neu dilynwch y cyswllt isod.

Rhowch gyfrannau

Os hoffech roi rhodd o gyfrannau i’n galluogi i wneud ein gwaith, fe all y dull yma fod yn ffordd arall o barhau â gwaith Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren. Fe all hyn fod yn ddull hawdd o roi, ac fe all fod yn dreth-effeithiol.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â admin@severnriverstrust.com

Gadewch rodd yn eich ewyllys

Rydym yn gweithio’n ddygn i sicrhau gwell dyfodol i afonydd a bywyd gwyllt ledled rhanbarth yr Hafren.
Ond, i wneud hyn, mae angen eich cymorth arnom. Does dim ots faint fydd y swm, ond mae gadael rhywbeth yn eich ewyllys yn gwneud gwir wahaniaeth.
Rydym yn rhoi bob punt a dderbyniwn yn ein projectau cadwraeth, felly gallwch fod yn hyderus y bydd eich rhodd yn cael gwir effaith, nawr ac yn y dyfodol.
Wrth gofio Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren yn eich ewyllys, byddwch yn sicrhau fod gan fyd natur lais am flynyddoedd i ddod.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â admin@severnriverstrust.com

Busnesau

Noddwr Corfforedig/Project
Mae ymuno ag Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren yn rhoi cyfle i gwmnïau ddangos eu hymrwymiad amgylcheddol a chymdeithasol. Wrth gyfrannu at waith cadwraeth yr Ymddiriedolaeth ledled eich rhan chi o ddalgylch yr Hafren, mae gan eich aelodaeth effaith uniongyrchol ar ansawdd yr amgylchedd lle mae eich gweithwyr yn byw ac yn gweithio.
Pam ymuno fel aelod corfforedig?

Fe all eich cwmni helpu mewn nifer o ffyrdd:

  • Ymuno fel aelod corfforedig
  • Ymgymryd â phroject bywyd gwyllt ar eich safle
  • Cyfrannu at fentrau lleol

Buddion i chi

  • Rhagoriaeth busnes drwy gyfrifoldeb cymdeithasol ac ymwneud eich gweithwyr
  • Delwedd brand positif i gefnogi gwerthiannau
  • Cydymffurfio â deddfwriaeth a thu hwnt
  • Cyfalaf cysylltiadau cyhoeddus
  • Ymwneud â chadwraeth a’i ymgorffori mewn strategaeth gorfforaethol
  • Gwell ysbryd ymysg y staff
  • Cysylltiad gyda’r unig elusen amgylcheddol sy’n gweithio dros yr Hafren a’i bywyd gwyllt

Dewch yn Noddwr Corfforaethol o Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren neu noddwch broject penodol. Bydd eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth mawr.
Noddwr Corfforaethol – £250 y flwyddyn

Cysylltwch â ni: admin@severnriverstrust.com

Rhyddhau Staff ar Ddyddiau Amgylcheddol

Os hoffech ryddhau eich staff i fynd i’r awyr agored am ddiwrnod, cynyddu ysbryd y staff neu os hoffent wneud rhywbeth dros eu hardal leol, pam na drefnwch chi ddiwrnod Rhyddhau Amgylcheddol? Mae’n wych ar gyfer adeiladu tîm a bydd eich staff yn cael eu hysbrydoli o wybod eu bod wedi gweithredu dros eu hamgylchedd lleol.
Cysylltwch â ni: admin@severnriverstrust.com

Cymdeithasau Pysgota ac Eraill

Hoffem weld cyrff fel uchod yn dod yn gefnogwyr Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren yn ogystal ag annog eu haelodau unigol i un ai ymaelodai fel cefnogwyr unigol neu noddwyr. Rydym eisoes yn cydweithio gyda nifer fawr o glybiau lleol ac mae llawer yn ymgymryd ag ymdrechion gwirfoddoli gwych ar eu dyfroedd – gallwn gynorthwyo gyda chyngor.
Dim ond drwy ymrwymiad clybiau, cymdeithasau a chyrff eraill sy’n pryderu am afonydd ein dalgylch allwn ni gyflawni gwaith YAH.
Aelodaeth cymdeithasau/cyrff – £50 y flwyddyn.