navigation

Alice Fallon

Education Officer (Unlocking the Severn)

Alice is the Education Officer for the Unlocking the Severn project funded by HLF and LIFE. While studying archaeology at the Institute of Archaeology, UCL, she worked with a community archaeology programme surveying physical structures along the tidal reaches of the Thames in London. Following her Masters degree, she moved to Gloucestershire to work as a teacher leading modules in History Archaeology and Heritage Management on A Level and Undergraduate courses.

Alice has a passionate interest in outdoor education and lifelong learning with experience leading fieldwork, trips and practical workshops. She is excited about opportunities to help people build skills, gain knowledge and connect with their environments in new ways. 

Alice yw Swyddog Addysg project Datgloi’r Hafren a ariennir gan Gronfa Fawr y Loteri a LIFE.  Wrth astudio archeoleg yn Sefydliad Archeoleg, Coleg Prifysgol Llundain, gweithiodd ar raglen archeoleg gymunedol i arolygu strwythurau ffisegol ar hyd glannau llanwol yr afon Tafwys yn Llundain.  Yn dilyn ei gradd Meistr, symudodd i Swydd Gaerloyw i weithio fel athro ac i arwain modiwlau mewn Archeoleg Hanes a Rheolaeth Treftadaeth ar gyrsiau Lefel A ac Israddedig.

Mae gan Alice ddiddordeb angerddol mewn addysg awyr agored a dysgu gydol oes a phrofiad mewn arwain gwaith maes, teithiau a gweithdai ymarferol.  Mae hi’n cael ei chyffroi gan gyfleoedd i helpu pobl ddatblygu medrau, ennill gwybodaeth a chysylltu â’u hamgylchedd mewn ffyrdd newydd.

 

Tim Thorpe

Volunteer Officer (Unlocking the Severn)

Tim joined the team in 2016 to coordinate the delivery of volunteer activities and events on the ‘Unlocking the Severn’ project. After graduating from BSc. Environmental Conservation at Sheffield Hallam he went on to study MSc Environment, Culture and Society at the University of Edinburgh. He has since worked in countryside management and volunteer management roles in the private, local government and charity sectors.

Tim is passionate about wildlife conservation and engaging people with their natural heritage. He is more than happy to answer any volunteering related enquiries you might have, so please don’t hesitate to get in touch.

Ymunodd Tim â’r tîm yn 2016 i gydlynu darpariaeth gweithgareddau a digwyddiadau gwirfoddol ar broject Datgloi’r Hafren.  Ar ôl graddio gyda BSc mewn Cadwraeth Amgylcheddol yn Sheffield Hallam aeth ymlaen i astudio MSc Amgylchedd, Diwylliant a Chymdeithas ym Mhrifysgol Caeredin.  Ers hynny mae wedi gweithio mewn swyddi ym maes rheolaeth cefn gwlad a rheoli gwirfoddolwyr yn y sectorau preifat, llywodraeth leol ac elusennol.
Mae Tim yn frwdfrydig ynglŷn â chadwraeth bywyd gwyllt a chysylltu pobl â’u treftadaeth naturiol.  Mae’n fodlon iawn ateb unrhyw ymholiad sy’n ymwneud â gwirfoddoli felly cofiwch gysylltu gydag ef os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Kate George

Administration Officer

Kate joined the Trust in 2016 as Administration Officer, but also now fulfils the role of Office Manager. Kate’s role is part of the Unlocking the Severn Project to restore the historic spawning grounds of the Twaite Shad, along the River Severn. Having worked for a large Social Housing provider for over 8 years, undertaking roles in project management, customer  service management, policy writing and business change; her last project saw the implementation of a £50million IT system for the organisation. Wanting a change of pace and more time with her two daughters, she decided a part-time job was much more attractive, and joining the Trust was the perfect fit.

Kate and her family have a keen interest in the outdoors and regularly spend time out walking and exploring with their dog. Her knowledge of rivers and fish comes mostly from her husband who has been an angler for over 20 years. Having lived in Worcester since she was 7, Kate loves working on the Unlocking the Severn Project and seeing what the project will do for the local area and local environment.

Peter Powell

Catchment Officer (Upper Severn)

Peter yw Swyddog Dalgylch Uchaf yr Hafren i Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren. Fe’i magwyd ar fferm laeth ar gyrion y Trallwng ar lannau’r afon Hafren.

Mae gan Peter ddiddordeb arbennig mewn amaethyddiaeth ac ymgorffori amaethyddiaeth gynhyrchiol gyda’r amgylchedd naturiol. Mae’n ymgymryd ag ymweliadau fferm mewn dalgylchoedd targed er mwyn archwilio isadeiledd fferm a rheolaeth pridd a dod o hyd i ddulliau o wella cynhyrchiant fferm ac iechyd afon.

Lisa Barlow

Project Officer (Severn Uplands)

Lisa yw Swyddog Project Afonydd Maldwyn. Mae hi’n awyddus i helpu unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwarchod a mwynhau afonydd, drwy gyfrwng projectau ymarferol, projectau celf a digwyddiadau.

Mae Lisa wedi graddio mewn Rheolaeth Cefn Gwlad a’r Amgylchedd o Harper Adams, gydag MSc mewn Cofnodi Biolegol; Casglu a Rheoli o Brifysgol Birmingham.

Alex Clark

Project Officer (Worcs Mid Severn)

Astudiodd Alex Ddaearyddiaeth Ffisegol yn Aberystwyth, gyda thraethawd hir yn archwilio macroinfertebratau fel dangoswyr-bio llygredd. Yn dilyn hynny, astudiodd am radd Meistr (hefyd yn Aberystwyth) mewn Rheoli’r Amgylchedd, gyda thraethawd hir unwaith eto’n canolbwyntio ar lygredd afonol, y tro yma’n chwilio am ffynonellau Pwynt a Thryledol, ac unrhyw wahaniaethau ac/neu debygrwydd rhwng yr effeithiau a nodwyd. Ymgymerwyd â’r ddwy astudiaeth ar ddalgylch yr afon Stour yn Swydd Gaerwrangon gyda’r bwriad o fod yn sylfaen ar gyfer prosiect dalgylch yn y dyfodol, sydd bellach yn cael eu cynllunio a’u gweithredu.

Mae ei waith fel Swydogg Prosiect ar y dalgylch Afon Worfe wedi canolbwyntio ar effeithiau amaethyddol ar systemau afonydd. Mae gan Alex sgiliau a chymwysterau mewn Monitro RIverfly, Afon Cynefin Tirfesur, a Physgota Electric, Monitro Ansawdd Dwr, Cwympo Coed a Trawsbynciol, adnabod pysgod, ysgrifennu cylchlythyr, cynnal a chadw a GIS gwefan.

Mike Morris

Deputy Director

Mike yw Dirprwy Gyfarwyddwr a Rheolwr Diogelwch yr Ymddiriedolaeth. Graddiodd Mike o Brifysgol Cymru, Abertawe gyda BSc (Anrhydedd) mewn bioleg forol ac MSc mewn bioleg amgylcheddol. Mae Mike yn gadwraethwr brwdfrydig ac ymroddedig sy’n gweithio i warchod ac adfer amgylchedd Cymru. Mae ganddo brofiad arbennig o reolaeth project ar ucheldir Cymru gan iddo reoli’r Project ‘Adfer Gorgors Fyw yng Nghymru’ i’r RSPB (a wobrwywyd fel un o brojectau natur “gorau” yr UE yn 2011). Mae’n gadeirydd Partneriaeth Ucheldir yr Hafren ac yn Gyfarwyddwr Afonydd Cymru.

Tony Bostock MBE

Chief Executive Officer

Mae Tony wedi gweithio mewn pysgodfeydd a rheolaeth amgylcheddol ers dros 32 o flynyddoedd, y rhan fwyaf o’r cyfnod hwn fel gwirfoddolwr. Yn 2007 sefydlodd Ymddiriedolaeth Afonydd y Teme ac Ymddiriedolaeth Afonydd yr Hafren yn 2009, ac ers hynny mae wedi arwain yr Ymddiriedolaeth o gorff anffurfiol drwy’r broses cwmni cyfyngedig ac yn olaf i statws elusennol. Yn 2012 derbyniodd y wobr flynyddol am gyfraniad neilltuol i symudiad Ymddiriedolaethau Afon. Gweinyddodd Tony fel Cadeirydd Pwyllgor Pysgodfeydd, Ecoleg, a Chyngor Hamdden Rhanbarthol (RFERAC) rhanbarth y Canoldir rhwng 1999 a 2005, un o ddim ond wyth penodiad ledled Lloegr a Chymru. Yn ystod yr un cyfnod daeth yn aelod gweithredol o Grŵp Amgylchedd Ardal Ucheldir yr Hafren (AEG) a Chadeirydd grŵp rhanddalwyr Rheolaeth Echdynnu Dalgylch Coridor yr Hafren (CAMS). Ar ôl ymddeol o RFERAC daeth yn Gadeirydd cyntaf Fforwm Pysgodfeydd y Canoldir, yn cynnwys yr afon Hafren a dalgylchoedd y Trent. Bellach mae’r fforwm wedi ei ymgorffori o fewn yr Ymddiriedolaeth Bysgota ac mae Tony’n parhau fel y Cadeirydd Rhanbarthol. Fe’i hetholwyd yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol y Gymdeithas Eog a Brithyll yn 2009 ac ers hynny fe’i penodwyd yn Is-gadeirydd ac Ymddiriedolwr. Bellach mae hefyd yn cadeirio Grŵp Gwyddoniaeth, Amgylchedd a Pholisi dylanwadol y Gymdeithas. Cafodd Tony aelodaeth gyswllt y Sefydliad Rheolaeth Pysgodfeydd (IFM) a chwblhaodd gwrs dwy-flynedd Tystysgrif mewn Rheolaeth Pysgodfeydd mewn dim ond 10 mis ac mae bellach yn aelod llawn. Ar ôl rheoli a chyflawni llawer o brojectau pysgodfeydd ac amgylcheddol mae wedi derbyn statws Amgylcheddwr Siartredig gan Gymdeithas yr Amgylchedd. Ef bellach yw cydlynydd y bartneriaeth pryfed afon rhanbarthol a thiwtor tystiedig dalgylchoedd cyfan yr afon Hafren yn ogystal ag afonydd y Cotswold. Dyma grŵp monitro pryfed afon mwyaf y DU. Hefyd, mae Tony yn Gadeirydd Cymdeithas Pysgodfeydd Dalgylch y Teme.